Maguro Natto – Sakagura

Fresh Tuna Sashimi Served with Fermented Soy Beans

Maguro Natto - Sakagura

Leave a Reply